Nükleotit nedir?

Nükleotit, DNA ve RNA gibi nükleik asitlerin yapı taşıdır. Her nükleotit, üç temel bileşenden oluşur: bir azotlu baz, bir şeker molekülü ve bir fosfat grubu.

Azotlu bazlar, adenin (A), guanin (G), sitozin (C), timin (T) ve urasil (U) olmak üzere beş farklı türde olabilir. Şeker molekülü, deoksiriboz (DNA için) veya riboz (RNA için) olarak adlandırılır ve 5 karbon atomu içerir. Fosfat grubu, nükleotidin bir veya daha fazla fosfat molekülünden oluşan negatif yüklü bir grubudur.

DNA'nın yapısı, iki şeker-fosfat zincirinin, azotlu bazlar arasında hidrojen bağları ile birleştiği çift sarmal bir yapıda olduğu bilinmektedir. RNA ise tek sarmal bir yapıdadır. Azotlu bazlar, şeker molekülleri arasındaki fosfodiester bağlarıyla birleşir ve bir nükleotidin oluşmasına neden olurlar.

Nükleotitler, canlıların genetik materyalinde saklanan bilginin temel yapı taşlarıdır. Bu nedenle, nükleotitler, canlıların özelliklerini belirleyen genetik kodu oluşturan temel moleküllerdir. Ayrıca, nükleotitler enerji depolama ve aktarımı için de önemlidir. Örneğin, ATP (adenozin trifosfat), hücrelerdeki enerji depolama ve aktarımında kullanılan bir nükleotittir.

10.03.2023 00:41