Dünyada kaç din vardır?

Dünyada toplam 4 bin 300 din ve mezhep bulunuyor.

Semavi Dinler

Semavi dinler yukarıda bahsettiğimiz gibi tek tanrılı dinlerdir. Hıristiyanlık Musevilik ve İslam üç büyük semavi dindir. Bu dinlerin her birisine bir peygamber ve kutsal kitap gönderilmiştir. Bütün evrenin yaratıcısı olan zamansız, mekânsız ve her şeye kadir bir yaratıcının var olduğunu savunurlar. Bugün dünyada 2.1 milyar Hıristiyan, 1. 3 milyar kadar Müslüman ve de 14 milyon Yahudi olduğu kabul ediliyor.

Yerel Dinler

Bu üç büyük semavi dinin yanı sıra dünyada çok sayıda yerel din vardır. Bu dinler arasında en yaygın olanları hakkında bir değerlendirme yapılabilir. Mesela Japon halkının yerel dini Şintoizm'dir. Diğer dinlere hoşgörülü olmasıyla bilinen Şintoizm, dört milyon civarında üyeye sahiptir. Hinduizm ise bugün yaklaşık olarak bir milyon civarında üyesiyle birlikte hala en yaygın dinlerden bir diğeri. Yine Hindistan civarında yaygın olan Jainizm ise dört milyondan fazla taraftara sahiptir. Çin kaynaklı yerel dinlerin başlıcalar Konfüçyüsçülük, Taoizm ve Budizm. Bu üç yerel dinin toplamda 400 milyona yakın üyesi bulunuyor.

Afrika Dinleri ve Tarikatları

Dinler ve farklı inanışlar konusunda Afrika halkları da çeşitliliğe sahiptir. Afrika halklarının geleneksel dinleri tıpkı semavi dinlerdekine benzer bir ruhban ya da âlimler sınıfına dâhildir. Ama onlardan farklı olarak yazılı bir kitaba ya da kaynağa sahip değil. Daha çok sözlü kültüre dayanan ve o şekilde varlığını koruyan çok Afrika geleneksel dinleri yüz milyonun üzerinde takipçisi ile yaygındır. Bu dini inanışlar benzerlik gösterse de yöreden yöreye farklılık gösterir. Öte yandan Afrika'da çok sayıda tarikat ve mezhep de bulunuyor. Bunlara mensup olan 110 milyon insan var.

Diğer Dinler

Bazı dinler milattan önceye dayanan Pagan inanışının devamı niteliğinde. Paganizme benzer şekilde doğa olaylarına ya da doğal varlıklara kutsallık atfeden bu dinlerden birisi Neopaganizm, animizm ve şamanizmdir. Bugün dünyada bunlara mensup olan 300 milyon kişi var. Herhangi bir kitaba bağlı olmayan ve bir çeşit dünya vatandaşlığına sahip olan Bahaîcilik de yedi milyon savunucusu ile birlikte en yaygın dinler arasında. Asya kökenli bir diğer dini inanış olan Sihizm de 23 milyon üyesiyle yaygın bir din.

Mezhep ve Tarikatlar

Dini tarikat sayısının çok olması dünya üzerindeki dinlerin sayısını 4.300'e çıkarıyor. Mesela herhangi bir bölgenin yerli halkı oraya sonradan yerleşenlerden farklı olarak daha mistik ve doğal güçlere, gökcisimlerine, hayvanlara ya da yeryüzündeki bazı şeylere kutsallık yükleyerek farklılık gösterebiliyor. Sonuç olarak çok sayıda farklı mezhep ve tarikat ortaya çıkıyor. Bu yüzden bu tür mezhep ve tarikatların sayısı yaklaşık olarak belirlenebiliyor. Öte yandan deistler, panteistler, hümanistler ya da özgür düşünceciler gibi gruplar da ateistler yani din karşılığı sınıfına giriyor. Dünyadaki ateistlerin sayısı da bir milyonun üzerindedir.

03.06.2021 17:54